....
DKSI

Удостоверение за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията.

От 25 до 29 ноември 2019 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 28 служители по сигурността на информацията от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества. Любомир Цоков, управител на „ЛИП Трейд“ ООД взе участие в обучението и положи успешен изпит.

Удостверение ДКСИ

Курсът беше открит с въвеждаща дискусия от господин Иво Великов – член на ДКСИ.

Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на служителя по сигурността на информацията. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията и след проведена заключителна дискусия с председателя на ДКСИ господин Борис Димитров, получиха удостоверения за завършено първоначално обучение по защита на класифицираната информация в качеството им на служители по сигурността на информацията.

ДКСИ

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »