....
ИКТ и кибесигурността

BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия

ЛИП Трейд ООД участва като доставчик на услуги в „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“

ЛИП Трейд ООД разполага с екип, който може да достави следния набор от услуги по тази програма:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

1. Създаване на онлайн магазин

3. Създаване на корпоративен уебсайт

5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама – 1 300 лв. на месец

 

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси

 1. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

 

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

 1. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
 2. Изграждане на система за архивиране на информация
 3. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

 

Общо заявено безвъзмездно финансиране в лв.: (не по-малко от 3 000лв. и не повече от 20 000лв.)

На 19 Декември 2022 г. се затваря процедура „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“

            

Кандидатите по процедурата трябва да имат КИД различен от изброените:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“:
 • раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и
 • раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните раздели от:
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • раздел 63 „Информационни услуги

Ако попадате в разрешения списък, обадете се за консултация!

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »